Liên hệ

Chào mừng đến với Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss). MI Swiss là Viện hợp tác quốc tế của SIMI Swiss, Viện đại học và sau đại học đầu tiên của Zug, Thuỵ Sĩ.

  Hỗ trợ học thuật

  London Academy of Sciences - Vietnam
  A member of London Academy of Sciences of United Kingdom

  Campus cho sinh viên toàn thời gian

  SIMI's sister institute, the Swiss Institute of Management and Sciences (SIMS), oversees all full-time students and programs in Switzerland.

  SIMI Headquarter