Horizons Univerisity France

Đại học Horizons, Cộng hòa Pháp

Đại học Horizons, Cộng hòa Pháp, hoạt động theo giấy phép bởi Bộ đào tạo đại học và nghiên cứu Pháp (French Ministry of Higher Education and Research) với mã công nhận số UAI 0756324S, giấy phép đăng ký hoạt động giáo dục chuyên nghiệp trong nước và nước ngoài bởi Phòng Quản lý giáo dục chuyên nghiệp Paris (Paris Regional Professional Training Control Department) với mã công nhận số 11756124075.

Những nét chính

Giấy phép Bộ Giáo dục đại học Pháp và Phòng đào tạo Paris

Đại học Horizons được cấp phép đào tạo đại học bởi Bộ giáo dục đại học Pháp số UAI 0756324S và Phòng đào tạo Paris số 11756124075.

Kiểm định chất lượng giáo dục Pháp

Qualiopi là chứng nhận chất lượng giáo dục Pháp do chính phủ Pháp quy định và chứng thực. Đại học Horions đạt Qualiopi với mã công nhận RNW-23/07/1947-01.

Kiểm định ACBSP Hoa Kỳ

ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) là tổ chức kiểm định các chương trình kinh doanh và quản lý uy tín của Hoa Kỳ. ACBSP được công nhận bởi CHEA Hoa Kỳ và được công nhận rộng rãi bởi nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Kiểm định ECBE Châu Âu

ECBE (European Council for Business Education) là tổ chức kiểm định các chương trình quản trị và quản lý của Châu Âu có trụ sở tại Bỉ. ECBE là thành viên của ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education).

Các chương trình Đại học Horizons công nhận và cấp bằng

Danh mục chương trình: